كلیات معماری

 

دانستنی‎های معماری ـ 8

           

Architectural Generalities

Architectural Knowables - 8

 

o آیا می‌دانید چرا به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، معماری مدرن نقطه عطفی در تاریخ معماری جهان محسوب می‌شود؟

þ در معماری مدرن، برای نخستین بار نگرش دیرپایی كه سنت، تاریخ و گذشته را به عنوان منبع الهام معماری مطرح می‌كرد، تغییر یافت و آینده و پیشرفت به عنوان موضوع و هدف اصلی معماری مورد توجه قرار گرفت و معماران مدرن سعی كردند معماری را با علم، تكنولوژی و جهان در حال تحول همگون سازند.

 

o آیا می‌دانید از چه كسی به عنوان حلقه واسط میان معماری مدرن و پست‌مدرن یاد می‌شود؟

þ لویی كان، معمار استونی‌تبار آمریكایی؛ او همواره در طرح‌های خویش، در عین پایبندی به بسیاری از اصول معماری مدرن، نیم‌نگاهی به گذشته داشت و از كاربرد عناصر تاریخی روی‌گردان نبود. به عبارت دیگر، او در كارهایش ـ بر خلاف پیشگامان معماری مدرن ـ سنت و تاریخ را رد نمی‌كرد، بلكه آنها را با نیازهای زمان معاصر تطبیق می‌داد.  

 

o آیا می‌دانید روانی و آزادی فرم بیشتر در كارهای كدامیك از معماران مدرن قابل مشاهده است؟

þ آلوار آلتو، معمار فنلاندی.   

 

o آیا می‌دانید معمار هر یك از ساختمان‌های زیر كیست؟

    الف. خانه سیتروئن

    ب. ساختمان باوهاس

    ج. خوابگاه دانشجویان M.I.T

    د. موزه گوگنهایم نیویورك

þ الف. لوكوربوزیه

    ب. والتر گروپیوس

    ج. آلوار آلتو

    د. فرانك لویدرایت

 

o آیا می‌دانید این سخن از كیست؟ «خانه ماشینی برای زندگی است.»

þ لوكوربوزیه

 

 موضوعات: