آموزش معماری

 

واژگان متن‌های معماری ـ 1

           

Architectural Education

Vocabulary of Architectural Texts - 1

 

o Administrative

þ اداری

 

o Analysis

þ تجزیه و تحلیل

 

o Artifact

þ دست‌ساخته

 

o Built Environment

þ محیط انسان‌ساخت

 

o Enclosure

þ محصوریت

 

o Measurement

þ اندازه‌گیری

 

o Neighborhood

þ محله

 

o Perception

þ ادراک

 

o Process

þ فرایند

 

o Settlement

þ سکونت‌گاه

 

o Space

þ فضا

 

o Spatial

þ فضایی

 

o Strategy

þ راهبرد

 

o Studio

þ کارگاه طراحی

 

o Townscape

þ منظر شهری

 

 موضوعات: