آموزش معماری

 

واژگان متن‌های معماری ـ 2

           

Architectural Education

Vocabulary of Architectural Texts - 2

 

o Architectonics

þ فن معماری

 

o Configuration

þ پیکربندی

 

o Home

þ کاشانه

 

o House

þ خانه

 

o Identity

þ هویت

 

o Imagination

þ تصور

 

o Interaction

þ تعامل

 

o Metaphor

þ استعاره

 

o Morphology

þ ریخت‌شناسی

 

o Motif

þ نقش‌مایه

 

o Placement

þ مکان‌یابی

 

o Poetics

þ آفرینش، تغزل

 

o Pragmatic

þ عمل‌گرا

 

o Sequence

þ توالی

 

o User

þ کاربر

 

 موضوعات: