خبرهای معماری

 

داوری مسابقه معماری شهر آفتاب به روایت تصویر

           

Architectural News

Pictorial Review of Shahr-e-Aftab Competition’s Judgement

 

 

بهرام شیردل، George Katodrytis، بیژن صفوی، شهروز مهدوی

 

کورش رفیعی، بهرام شیردل، George Katodrytis، بیژن صفوی

 

بهرام شیردل، شهروز مهدوی

 

 

بهرام شیردل، George Katodrytis

 

کورش رفیعی، بهرام شیردل

 

 

بهرام شیردل

 

 

Dirk Hebel

 

 

شهروز مهدوی

 

 

بهروز پاکدامن

 

 موضوعات: