آموزش معماری

 

واژگان متن‌های معماری ـ 3

           

Architectural Education

Vocabulary of Architectural Texts - 3

 

o Appearance

þ ظاهر، سیما

 

o Archetype

þ سرنمون، الگوی اولیه، کهن‌الگو

 

o Content

þ محتوا، مضمون

 

o Cosmic

þ کیهانی

 

o Homogenous

þ همگن

 

o Mechanism

þ سازوکار

 

o Objective

þ عینی

 

o Regionalism

þ منطقه‌گرایی

 

o Representational

þ تجسمی

 

o Subjective

þ ذهنی

 

o Symbolism

þ نمادگرایی

 

o Tendency

þ گرایش، تمایل

 

o Typology

þ گونه‌شناسی

 

o Utilitarian

þ فایده‌انگارانه

 

o Utopian

þ آرمان‌گرایانه

 

 موضوعات: