يادداشت ماه

 

گزیده‌ای از پیام‌های خوانندگان ـ 5

 

Month’s Note

A Selection of Readers’ Comments - 5

 

þ بازتاب یادداشت «سیری در مبانی نظری معماری»

NeGaR، دانشجوی سال سوم معماری:

ويرايش و تدوين ]اين کتاب[ ايراد اساسی دارد. ... نصف کتاب خالی است! با مراجعه به ديگر کتاب‌های نويسنده مشخص مي‌شود که هدف مکانی برای حاشيه‌نويسی بوده که در اين کتاب به دليل ويژگی‌های خود بسيار کاهش پيدا کرده ]است[. عکس‌ها نيز کوچک و غير قابل استفاده هستند.

فصل‌بندی و موضوعات مورد توجه در کتاب، جديد و با برخوردی نو نسبت به منابع فارسی ديگر هستند، اما شرح و بسط آنها به نظر ناکافی می‌آید.

در تمام فصول، نوعی جبهه‌گیری نسبت به مبانی نطری دیگران احساس می‌شود و متأسفانه هرچند احتمالاً حق با نویسنده است، ]اما[ لحن کتاب بی‌طرف به نظر نمی‌رسد.

مبانی معناگرا که مبانی اصولی ايران خوانده می‌شود، در فصول اول کتاب از هر لحاظ کامل و جامع معرفی می‌شود، اما در خود اين بخش توضيح لازم ارائه نشده ]است[ و خواننده معلق و گيج باقی می‌ماند!

با اين وجود، همان‌طور که گفته شد، جای اين کتاب کاملاً در متون فارسی ايران خالی بود. بيان اين شيوه نگرش، به خصوص در جامعه علمی معماری ايران، بسيار لازم به نظر می‌رسد. جامعه دانشجویی ايران نياز به دانستن از خود دارد که اگر از حق نگذريم، آقای معماريان با تأليفات خود سهم زیادی از آن را بر عهده داشته‌اند.

 

þ بازتاب یادداشت «میدان‌ها و پلازاهای شهری به روایت تصویر ـ 2»

ناصر احمدی شاد:

به نظر من مهم‌ترين چيز در طراحی ميدان‌های شهری، توجه به جنبه‌های بصری و زيبايی‌شناسی است که تا حدود زيادی در اين طرح ديده می‌شود (البته به گوزن‌های بلوارها و ميادين شهرهای ايران نمی‌رسه).

 

þ بازتاب یادداشت «پایان‌نامه‌های معماری ـ 4»

حسام:

مطلب و موضوع پروژه از جذابيت و هيجان خاصی برخوردار است که خوب طبيعی‌ست ايده‌پروری و تخيل منحصربه‌فردی را طلب می‌کند که فکر می‌کنم از اين لحاظ می‌توان به تفاوت بارز ساختار پرورش دانشجويان معماری در ايران و جايی مثل انستيتو وين پی برد. ... 

 

 موضوعات: