آموزش معماری

 

واژگان متن‌های معماری ـ 4

           

Architectural Education

Vocabulary of Architectural Texts - 4

 

o Attitude

þ نگرش، گرایش

 

o Constraint

þ قید، محدودیت

 

o Context

þ زمینه، شرایط

 

o Framework

þ چارچوب

 

o Genius Loci

þ روح مکان

 

o Greenway

þ مسیر سبز

 

o Interpretation

þ تأویل، تفسیر

 

o Lighting

þ نورپردازی

 

o Progress

þ پیشرفت

 

o Quality

þ کیفیت

 

o Quantity

þ کمیت

 

o Rationalism

þ عقل‌گرایی

 

o Thought

þ تفکر، اندیشه

 

o Uncertainty

þ عدم قطعیت، تردید

 

o Urban Renewal

þ نوسازی شهری

 

 موضوعات: