معماری جهان

 

با بزرگان معماری ـ 3

           

Architecture of the World

With the Masters of Architecture - 3

 

þ مصالح دنیای خاص خود را دارند. با چگونگی قرار دادن آنها در كنار یكدیگر و نیز علائمی كه از طریق بافت و رنگ آنها بدست می‎آید، زبانی حاصل می‎شود كه می‎تواند مكمل اندیشه و راهگشای معماری باشد.

ماريو بوتا

 

þ پیچیدگی به تنهایی كاربرد ندارد؛ در كنار آن باید نوعی تنوع بنام تضاد قرار گیرد تا اثری درخشان خلق شود. البته پیچیدگی و تضاد به معنای اغتشاش و هرج‎ و مرج نیست، بلكه این دو عوامل تشكیل‎دهنده غنای فضایی اثر هستند.

رابرت ونتوري

 

þ مایه تأسف است كه آدم به عنوان معمار ابزار و امكانات جدیدی در دسترس داشته باشد، اما نخواهد از آنها استفاده كند.

رنزو پيانو

 

þ ترسیم دست‌آزاد یك امر مقدماتی از یك فرایند فكری معمارانه و تا اندازه‌ای یك شگرد یادآورنده می‌باشد. ترسیم دست‌آزاد، به عنوان یكی‌ از بخش‌های بنیادی درك معماری، دارای سرشتی فرضی یا ذهنی است و لذا در دل فرایند خلاقه حضور دارد.

مايكل گريوز

 

þ اثر معماری مثل فرزند يك معمار است كه معمار تمام آموخته‌ها و تجربه‌های خود را در اختیار آن قرار می‌دهد. وقتی كه اثر معماری ساخته شد، دیگر زندگی خاص خودش را دارد و معمار هم آرزو می‌كند كه زندگی خوبی داشته باشد.

ريچارد مه‌ير

 

þ اصلاح و بهبود معماری خیابان یك‌طرفه نیست؛ ساختن بهتر آن مستلزم اصلاح و بهبود معنوی خود معمار هم است.

دانيل ليبسكيند

 

þ اخلاق معماری حکم می‌کند که معمار در خدمت بنایی باشد که می‌سازد.

پل آندرو

 

þ معماری بادوام‌‌ترین و نامیراترین بیان از فرهنگ است و همانند دقیقه، ساعت، سال و هزاره، شاخصی برای زمان می‌باشد.

استیون هال

 

 موضوعات: