آموزش معماری

 

واژگان متن‌های معماری ـ 5

           

Architectural Education

Vocabulary of Architectural Texts - 5

 

o Cathedral

þ کلیسای جامع

 

o Chapel

þ نمازخانه، کلیسای کوچک

 

o Continuity

þ تداوم، پیوستگی

 

o Domestic

þ خانگی

 

o Eclectic

þ التقاطی

 

o Edifice

þ بنای شکوهمند، عمارت

 

o Icon

þ شمایل

 

o Image

þ تصویر

 

o Index

þ نمایه

 

o Infrastructure

þ زیرساخت

 

o Sign

þ نشانه

 

o Spire

þ میل، برجک، منار مخروطی

 

o Symbol

þ نماد

 

o Transcendental

þ استعلایی

 

o Vernacular

þ محلی، بومی

 

_____________________________________________

þ بخش‌های پیشین واژگان متن‌های معماری:

بخش اول :: بخش دوم :: بخش سوم :: بخش چهارم

 

 موضوعات: