طراحی معماری

 

معیارهای طراحی مدرسه ـ 1

           

Architectural Design

Criteria for School Design - 1

 

شاخص کیفیت طراحی (Design Quality Indicator) که به اختصار DQI نامیده می‌شود، یک روش کارآمد برای ارزیابی کیفیت طراحی ساختمان‌ها در کشور انگلستان است که می‌تواند به منظور ارتقای کیفیت محیط انسان‌ساخت، مورد استفاده تمامی دست‌اندرکاران صنعت ساخت‌وساز قرار گیرد.

نسخه ویژه‌ای از DQI با عنوان DQI for Schools که توسط انجمن صنعت ساختمان (Construction Industry Council) و دپارتمان آموزش و مهارت (Department for Education and Skills)، تهیه و تدوین شده، به کیفیت طراحی مدارس اختصاص یافته است.  DQIویژه مدارس که با ارائه چارچوبی برای ارزیابی کیفیت طراحی مدارس، امکان ارتقای کیفیت طراحی ساختمان‌ها و محوطه‌های مدارس جدید یا نوسازی‌شده را برای تمام دست‌اندرکاران طراحی مدارس جدید و نوسازی مدارس موجود، فراهم می‌آورد، در تمامی مراحل فرایند ساخت‌وساز مدارس، از شروع پروژه تا مرحله طراحی و حتی پس از اتمام اجرای ساختمان، از کارآیی نسبتاً بالایی برخوردار است.

DQI ویژه مدارس مشتمل بر تعدادی گزاره مشخص درباره طراحی مدارس است که در سه عنوان کلی و ده سرفصل زیر تدوین شده است:

1. قابلیت کارکردی (Functionality)

1. دسترسی (Access)

2. فضا (Space)

3. کاربری‌ها (Uses)

2. کیفیت ساخت (Build Quality)

4. اجرا (Performance)

5. تجهیزات فنی (Engineering Services)

6. ساختار (Construction)

3. قابلیت تأثیرگذاری (Impact)

7. رابطه مدرسه با محیط اطراف (The School in its Community)

8. کیفیت داخل مدرسه (Within the School)

9. فرم و مصالح (Form and Materials)

10. ویژگی اختصاصی و نوآوری (Character and Innovation)

این سرفصل‌ها، در یادداشت‌های آتی، با استناد به نمونه‌های موفق و ناموفق ساختمان‌های آموزشی ساخته‌شده و بررسی مسائل و مشکلات متداول در طراحی مدرسه و نیز پیشنهاد برخی راه‌حل‌های طراحانه برای غلبه بر این مشکلات، به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

 موضوعات: