یادداشت ماه

 

درس‌هایی از بزرگان معماری ـ 5

 

از دکتر باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی بیاموزیم

 

Month's Note

Lessons from Architecture’s Masters – 5

Let us Learn from Bagher Ayatollah-Zadeye Shirazi

 

Bagher Ayatollah-Zadeye Shirazi 

Photo: eventspace.persianblog.ir 

 

o معمارى آميزه‌اى از احساس و دانش معمار است. 

þ هنر راهى است براى انتقال احساس. با اين تعريف، معمارى هنر محسوب مى‌شود، چون معمارى پرداختن به فضاهاى زندگى است و اين فضاها هرچه با احساسات ما هماهنگ‌تر باشد، دلپذيرتر و مقبول‌تر است. اما آن چيزى كه اين فضا را مى‌سازد، بی‌ارتباط با علم نمىتواند باشد، به عنوان مثال براى ساخت يك بنا، نياز به محاسباتى است كه جز از طريق به‌كارگيرى علم رياضى امكان‌پذير نيست. البته در گذشته، اين كار از طريق تجربى انجام مى‌گرفت كه آن هم خود، علم محسوب مى‌شود، چون علوم امروز هم پايه‌هاى تجربى دارند. بنابراين معمارى را نمى‌توان فقط هنر يا فن دانست؛ معمارى تلفيق و تركيبى از هر دو است. در واقع، معمارى آميزه‌اى از احساس و دانش معمار است.

جهانگیر صالح‌یار، صیانت از میراث: روزنامه ایران، سه‌شنبه 9 اسفند 1384، شماره 3407

 

o اگر خلاقيت و نوآورى در جهت تعالى بخشيدن به اصول باشد، بسيارخوب است. 

þ يك سرى اصول هستند كه هميشه پايدار و تغييرناپذيرند و جزو طبيعت انسان به شمار مىروند. در معمارى هم، اين اصول دائمى وجود دارند. اما متغيرهايى هم هستند كه جزو ضوابط محسوب مى‌شوند، مثل صداقت، دوست داشتن و .... مثلاً براى ساختن يك بنا نياز به مصالحى است (يك اصل)، اما اين مصالح در برهه‌هاى مختلف زمانى تغيير مى‌يابد (متغير). اين تغيير با اصول منافاتى ندارد، بلكه تابع آن است. در معمارى نيز، اگر اين تغييرات (يعنى خلاقيت و نوآورى) درجهت تعالى بخشيدن به اصول باشد، بسيارخوب است.

جهانگیر صالح‌یار، صیانت از میراث: روزنامه ایران، سه‌شنبه 9 اسفند 1384، شماره 3407

  

o گذشته و آینده مفاهیمی امروزی هستند.

þ آنچه از فرهنگ گذشتگان با نام میراث فرهنگی به ما رسیده است، بخشی از زندگی فرهنگی ماست. فضیلت و ارزش این میراث قطعاً در کهنه بودن، اسرارآمیز بودن آن و یا «میراث» بودن آن نیست، بلکه به اعتبار ارزش امروزی‌اش مورد توجه است. گذشته برای آن نیست که به سویش برگردیم، بلکه مسیر طی‌شده‌ای است که آثاری عینی از آن در حال حاضر پیش روی ماست که می‌تواند در هدایت حال برای آیندگان سودمند باشد. گذشته و آینده مفاهیمی امروزی هستند، یعنی به زمان حال مربوط‌اند و بر شالوده اطلاعات و برخورداری حاضر ما بنیان‌گذاری می‌شوند.

گفتگو با دکتر آیت‌الله‌زاده شیرازی: فصلنامه آبادی، شماره 19، زمستان 1374، صفحه 51

 

o میراث فرهنگی زنده‌ترین شاخص تغییرات زندگی انسان‌هاست.

þ میراث فرهنگی ـ صرف‌نظر از ارزش‌های علمی، تاریخی، هنری و فرهنگی‌اش ـ نقش بسیار اساسی حضور زمان در مکان را ایفا می‌کند که در حفظ تعادل انسان سهمی انکارناپذیر دارد و بدون آن، مکان و عرصه مسکون بعد زمانی خود را از دست می‌دهد. میراث فرهنگی زنده‌ترین شاهد و شاخص تغییرات زندگی انسان‌هاست و حافظه تلاش انسان برای بقا و تعالی بخشیدن به حیات در آن ذخیره شده است.

گفتگو با دکتر آیت‌الله‌زاده شیرازی: فصلنامه آبادی، شماره 19، زمستان 1374، صفحه 52

 

___________________________________

þ برای مطالعه زندگی‌نامه دکتر باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی، می‌توانید به وبلاگ فضای رویداد مراجعه نمایید.

þ بخش‌های پیشین «درس‌هایی از بزرگان معماری»:

1. از لوکوربوزیه بیاموزیم

2. از راب کریر بیاموزیم

3. از ژان نوول بیاموزیم

4. از محمدرضا جودت بیاموزیم

 

 موضوعات: