معماری شهری

 

واژگان مرمت شهری ـ 1

           

Urban Architecture

Vocabulary of Urban Renovation - 1

 

þ مرمت شهری به دو صورت زیر امکان‌پذیر است:

1. تعمیر (Repair)

2. نگهداری (Maintanence)

 

þ مرمت شهری را به سه روش عمده زیر می‌توان به انجام رساند که هریک از آنها دربرگیرنده مجموعه اقداماتی می‌باشند:

1. بهسازی (Rehabilitation)

1. بازیافت (Recupration)

2. مراقبت، جلوگیری و ضمانت (Preservation)

3. حمایت (Protection)

4. استحکام‌بخشی (Consolidation)

5. توانبخشی (Rehabilitation)

6. بهبود، سازماندهی و بازآبادانی (Improvement)

2. نوسازی (Renovation)

1. تجدید حیات (Revitalization)

2. انطباق، به‌روز کردن (Adaptation)

3. تبدیل، دگرگونی (Conversion)

4. حفاظت (Conservation)

5. نو شدن (Renewal)

6. احیا (Restoration)

7. تعمیر (Repair)

3. بازسازی (Reconstruction)

1. تخریب (Demolition)

2. پاکسازی، آواربرداری (Clearance)

3. دوباره‌سازی (Rebuilding)

 

þ فرایند مرمت شهری معمولاً چهار اقدام زیر را به‌صورت همزمان یا به‌صورت متوالی، به تنهایی یا با یکدیگر به انجام می‌رساند:

1. الگویابی مجدد (Remodeling)

2. یکپارچه‌سازی و وحدت مجدد (Reintegration)

3. بیان متفاوت و موقعیت دوباره یافتن (Restatement)

4. تجدید نسل و از نو سر برآوردن (Regeneration)

 

_________________________________________

þ منبع: حبیبی، محسن و مقصودی، ملیحه. 1381: مرمت شهری. دانشگاه تهران.موضوعات: