آموزش معماری

 

واژگان متن‌های معماری ـ 6

           

Architectural Education

Vocabulary of Architectural Texts - 6

 

o Arcade

þ ردیف قوس، گذرگاه طاق‌دار، طاق‌های پشت سر هم

 

o Cornice

þ قرنیز، رخبام

 

o Density

þ تراکم

 

o Dynamic

þ پویا

 

o Dynamics

þ پویه‌شناسی

 

o Imageable

þ خوانا

 

o Nave

þ تالار کلیسا، راهرو مرکزی کلیسا، شبستان کلیسا

 

o Pediment

þ سنتوری، آذین بالای درب

 

o Peristyle

þ ایوان ستون‌دار، فضایی که اطراف آن را ستون فرا گرفته است

 

o Pier

þ جرز، پایه پل

 

o Pilaster

þ ستونچه، ستون نما، ستون چسبیده به دیوار

 

o Transept

þ بازوی کلیسای دارای طرح صلیبی (بخش عمود بر درازا)

 

o Veranda

þ ایوان، مهتابی

 

o Vitalization

þ حیات‌بخشی

 

o Volumetric

þ حجم‌پذیرموضوعات: