معماری شهری

واژگان مرمت شهری ـ 2

Urban Architecture
Vocabulary of Urban Renovation - 2

o تعمیر (Repair)
þ تعمیر دربرگیرنده مجموعه اقداماتی است که به منظور بهبود وضعیت کالبدی فضای شهری صورت می‌پذیرد. تعمیر گاهی به صورت مقطعی و زمانی به شکل مداوم در اثر انجام می‌پذیرد.

o نگهداری (Maintanence)
þ نگهداری که عملی است مداوم و مستمر، نگرشی فراتر از تعمیر به اثر دارد. نگهداری به‌روز بودن اثر را در نظر قرار می‌دهد و دربرگیرنده مجموعه اقداماتی است که سعی در بهبود وضعیت فضای شهری (فعالیت + کالبد) و معاصرسازی آن دارند.

o بهسازی (Rehabilitation)
þ بهسازی شامل سلسله اقداماتی است که به منظور بهبود کالبد که در نتیجه فرسایش عملکردی و فعالیتی آسیب دیده است، در کوتاه‌مدت صورت می‌پذیرد. در واقع، بهسازی زمانی صورت می‌گیرد که فرسودگی نسبی فضا از لحاظ عملکردی حادث شده باشد.

o بازیافت (Recupration)
þ بازیافت شامل اقداماتی است که با حداقل هزینه و حداقل مداخله، به ایجاد شرایط زیست بهینه در فضای شهری منجر شود و دوام و بقای فضای شهری را در محیط پیرامونش بیشتر کند. بازیافت سعی در حل فوری چیزی دارد که حیات فضای شهری را مختل کرده است. به سخن دیگر، بازیافت به معنای رفع خطر و بازگرداندن حیات مجدد به فضای شهری در کوتاه‌مدت، با استفاده از نیروی حیاتی موجود در فضا، مجموعه یا بنای شهری است.

o مراقبت، جلوگیری و ضمانت (Preservation)
þ این اقدام مرمتی شامل حفظ، نگهداری، ممانعت و جلوگیری از خطر و آسیب‌هایی است که به کالبد یا عملکرد فضای شهری وارد می‌شود. بازرسی و بازبینی منظم، نگهداری، تعمیر، مطالعه انواع دگرگونی‌های سازه‌ای و تغییرشکل‌های احتمالی و شناخت خطرات و آسیب‌های ناشی از فرسودگی و فرسایش فضا، مجموعه و بنا از جمله عوامل مهمی هستند که در این امر بایستی مد نظر قرار گیرند. این اقدام که در نهایت به اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از خطرات احتمالی می‌انجامد، بیش از آنکه اقدامی عملی محسوب شود، نوعی بازبینی و بازنگری مستمر و دائمی است که در بقای فضای شهری نقش مثبتی بازی می‌کند.

_________________________________________

þ منبع: حبیبی، محسن و مقصودی، ملیحه. 1381: مرمت شهری. دانشگاه تهران.موضوعات: