معماری جهان

با بزرگان معماری ـ 5

Architecture of the World
With The Masters of Architecture - 5

þ ساختمان باید هم از درون کار کند و هم از بیرون؛ از یک طرف، باید در درون خود زندگی افرادی را که در آن زندگی می‌کنند، بهبود بخشد و از سوی دیگر، باید در بیرون، مهر خود را به زندگی اجتماع بزند و نشان دهد که بخشی است از آنچه در جهان است.

نورمن فاستر

þ آگاهی از خود ممکن است بحث خودخواهی را پیش آورد. باید با این بحث ستیز کرد؛ آگاه بودن بیش از اندازه از خود برای خلاقیت، سخت خطرناک است.

زاها حدید

þ معماری هنر پلاستیک نیست، بلکه مهندسی زندگی مادی است. بر اساس این ایده، ساختمان‌ها دارای حیات هستند و با گذشت زمان تغییر می‌کنند.

آلخاندرو زائراپولو

þ معماری و فضای شهری طرز تفکری نمادین طلب می‌کنند تا اهمیت و ارزش انسان را در معماری و فضای شهری تضمین کند.

کنزو تانگه

þ معماری پدیده‌ای است مرکب که عملاً تمام زمینه‌های فعالیت بشری را تحت پوشش قرار می‌دهد.

آلوار آلتو

þ معماری هنری آهسته و سنگین است که غیرمنتظرگی به آن سرعت می‌بخشد.

دومینیک پروموضوعات: