معماری شهری

واژگان مرمت شهری ـ 3

Urban Architecture
Vocabulary of Urban Renovation - 3

o حمایت (Protection)
þ این اقدام مرمتی شامل ایجاد شرایط مناسب، به منظور حفظ و نگهداری مداوم فضای شهری، است. حمایت می‌تواند دربرگیرنده مجموعه اقداماتی نظیر تهیه و تدوین قوانین، جلب حمایت‌های دولتی، تعیین حوزه‌های حفاظتی و ... باشد و اقدامات مرمتی و تعمیر را نیز شامل شود.

o استحکام‌بخشی (Consolidation)
þ استحکام‌بخشی به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌شود که توسط آن بتوان شاهد افزایش امنیت، قدرت و استحکام فضا، مجموعه یا بنا بود. هدف اساسی این عمل، بالا بردن میزان دوام و یکپارچگی در ساختار سازمان فضایی است. در مقیاس فضای شهر و مجموعه شهری، این امر در استحکام‌بخشی استخوان‌بندی فضایی و در مقیاس بنا، در استحکام‌بخشی و تقویت سازه بنا مطرح می‌شود.

o توانبخشی (Rehabilitation)
þ توانبخشی به معنای تجدید توان، تجدید حیات و حتی تجدید حیثیت یک بافت کهن است. توانبخشی از طریق تزریق فعالیت جدید در فضا، سبب تجدید حیات بافت کهن می‌شود. تجدید حیات یا تجدید حیثیت می‌تواند تبدیل به ابقا و ارتقای هویت شهر شود. این اقدام بیش از آنکه امری عملی محسوب شود، امری مفهومی و روانی است.

o بهبود، سازماندهی و بازآبادانی (Improvement)
þ بهبود، سازماندهی و بازآبادانی به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌شود که باعث تقویت جنبه‌های مثبت و تضعیف جنبه‌های منفی فضا، مجموعه و بنا شود. این اقدام، با تأکید و با استفاده از امکانات بالقوه و بالفعل موجود در فضا، مجموعه یا بنا، سعی در کاهش محدودیت‌ها و کاستی‌ها دارد و می‌تواند مسائل اجتماعی، اقتصادی، مالی ـ فنی، اداری ـ اجرایی و کالبدی ـ فضایی را دربرگیرد.

o فرایند بهسازی (Rehabilitation)

þ بهسازی، با توجه به شرح وظایف هریک از اقدامات زیرمجموعه آن، فرایندی است که طی آن می‌توان به بهبود وضعیت فضا، مجموعه و بنای نه چندان مطلوب موجود پرداخت و با تغییر عملکرد و معاصرسازی، سازمان فضایی مطلوبی را ایجاد کرد.

_________________________________________
þ منبع: حبیبی، محسن و مقصودی، ملیحه. 1381: مرمت شهری. دانشگاه تهران.موضوعات: