یادداشت ماه

دو پرده از معماری امروز ایران ـ 1

Month’s Note
Two Acts of Iranian Contemporary Architecture - 1

پرده اول: پردیس سینمایی پارک ملت

þ معمار: رضا دانشمیر، کاترین اسپریدونف / مهندسان مشاور حرکت سیال
þ کارفرما: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران
þ زیربنا: 15000 مترمربع
þ تاریخ پایان ساخت: 1387

پرده دوم: پردیس سینمایی تماشا

þ معمار: بابک شکوفی / مهندسان مشاور توان
þ کارفرما: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران
þ زیربنا: 7500 مترمربع
þ تاریخ پایان ساخت: 1385موضوعات: