آموزش معماری

واژگان متن‌های معماری ـ 7

Architectural Education
Vocabulary of Architectural Texts - 7

o Auditorium
þ تالار اجتماعات

o Belvedere
þ مهتابی

o Doorway
þ درگاه

o Excavation
þ گودبرداری، خاک‌برداری

o Figure
þ پیکره

o Flooring
þ کف‌پوش

o Hierarchy
þ سلسله مراتب

o High-rise
þ بلندمرتبه

o Orientation
þ جهت، جهت‌گیری، استقرار ساختمان در سایت

o Ornament
þ آرایه، آذین، تزیین

o Pergola
þ آلاچیق

o Slab
þ دال، تاوه

o Span
þ دهانه

o Symmetry
þ تقارن

o Theme
þ مضمون، درون‌مایهموضوعات: