معماری شهری

واژگان مرمت شهری ـ 4

Urban Architecture
Vocabulary of Urban Renovation - 4

o نوسازی (Renovation)
þ نوسازی زمانی انجام می‌شود که فضای شهری، مجموعه یا بنا از کارکردی مناسب و معاصر برخوردار است، ولی فرسودگی نسبی کالبدی ـ فضایی، سبب کاهش بازدهی و کارآیی آن شده است. نوسازی مجموعه اقداماتی را شامل می‌شود که در عین حفاظت بنا، مجموعه یا فضای شهری کهن، سازمان فضایی مربوط را معاصرسازی کند و امکان بازدهی بهینه آن را فراهم آورد.

o تجدید حیات (Revitalization)
þ تجدید حیات مجموعه اقدامات متنوع و تکمیلی است که برای بازگردانیدن حیات یا زندگی مجدد به بنا، مجموعه یا فضای شهری مورد نظر صورت می‌پذیرد. این اقدامات می‌توانند در سازمان کالبدی ـ فضایی صورت پذیرند و سبب حذف یا اضافه کردن بخش‌هایی از سازمان کالبدی ـ فضایی بافت کهن شوند، بی‌آنکه به هیئت کلی آن خدشه‌ای وارد شود. معاصرسازی مورد نظر در این اقدامات، تمام عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی فرهنگی و کالبدی را شامل می‌شود.

o انطباق، به‌روز کردن (Adaptation)
þ انطباق شامل سلسله اقداماتی است که با ایجاد شرایط مناسب در سازمان فضایی ـ کالبدی، باعث سازش میان کالبد و فضای کهن با نیازهای امروزین می‌شود.

o تبدیل، دگرگونی (Conversion)
þ تبدیل به معنای تغییر خط، تغییر جبهه، تغییر شکل، تغییر ماهیت و تغییر عقیده است و مجموعه اقداماتی را شامل می‌شود که بتوانند به تغییرات از پیش‌گفته شده به نحوی پاسخ گویند که اخلال حادث‌شده از این تغییرات را از میان بردارند. در مرمت شهری، این اقدام مرمتی در زمینه تغییر و تبدیل بنا، مجموعه یا فضاهای کهن شهری به کار گرفته می‌شود که نیاز به معاصرسازی دارند و می‌توان با هر یک از تغییرات مورد نظر، این امر را به انجام رسانید.

_________________________________________
þ منبع: حبیبی، محسن و مقصودی، ملیحه. 1381: مرمت شهری. دانشگاه تهران.موضوعات: