معرفی پروژه

سمفونی رنگ‌ها در یک مدرسه ابتدایی

Project Review
Symphony of Colours in an Elementary School

þ نوسازی و بازطراحی مدرسه ابتدایی Ulrich Herzog
þ موقعیت: Lauffen am Neckar، آلمان
þ معمار: Coast Office Architecture
þ سال آغاز و اتمام پروژه: 2006-2008
þ عکاس: David Franckموضوعات: