آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 8

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 8

þ مقدمات طراحی معماری 2
þ دانشجو: فرناز تخمه‌فروش دیبازر
þ گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
þ مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری
þ نیمسال اول سال‌تحصیلی 88-1387

پروژه 1: طراحی یک رستوران شهری

 

پروژه 2: طراحی یک نمایشگاه معماریموضوعات: