نقد معماری

نقد توصیفی

بازخوانی کتاب «معماری و اندیشه نقادانه» ـ ۲٧

Architectural Criticism
Descriptive Criticism
Book Review: Architecture and Critical Imagination - 27

نقد توصیفی بیش از دیگر انواع نقد بر حقایق استوار است؛ این نوع نقد به بیان آن دسته از حقایق در مورد بناها یا مجموعه‌های شهری می‌پردازد که ارتباطی مستقیم با فرایند دیدن و مواجهه با بنا دارند. فرض منتقدان توصیفی بر این مسئله استوار است که مخاطب زمانی معماری یک بنا را درک می‌کند که بداند آن بنا در واقع چیست و چگونه به وجود آمده است.

نقد توصیفی ذاتا بر اساس فهم اثر (معماری)، از طریق صورت‌های مختلف تاویل (قرائت) اثر، بنا شده است. این نوع نقد درگیر قضاوت یا حتی تفسیر نیست، بلکه تنها به مخاطب کمک می‌کند تا آنچه را واقعا وجود دارد، ببیند.

به طور کلی، سه گونه نقد زیرمجموعه نقد توصیفی قرار می‌گیرند:
1. نقد تشریحی (Depictive Criticism)
2. نقد زندگی‌نامه‌ای (Biographical Criticism)
3. نقد زمینه‌ای (Contextual Criticism)
 

_________________________________________

þ بخش پیشین بازخوانی کتاب «معماری و اندیشه نقادانه»:

٢6. نقد ذوقی ـ 2