آموزش معماری

واژگان متن‌های معماری ـ 8

Architectural Education
Vocabulary of Architectural Texts - 8

o Catwalk
þ گربه‌رو، راهروی باریک

o Demolition
þ تخریب

o Elevator
þ آسانسور

o Escalator
þ پله برقی

o Formwork
þ قالب‌بندی

o Honeycomb
þ لانه زنبوری

o Insulation
þ عایق‌بندی

o Linear
þ خطی

o Lintel
þ نعل درگاه

o Masterplan
þ طرح جامع

o Niche
þ طاقچه، رف

o Plumbing
þ سیستم لوله‌کشی

o Pneumatic Structure
þ سازه بادی

o Tensile Structure
þ سازه کششی

o Undulating
þ مواج، روان