آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 10

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 10

þ مقدمات طراحی معماری 2
þ دانشجو: سمرا نقی‌زاده
þ گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
þ مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری
þ نیمسال دوم سال‌تحصیلی 88-1387

پروژه 1: طراحی یک رستوران شهری

 

پروژه 2: طراحی یک نمایشگاه معماری

 

 

_________________________________________

þ بخش پیشین پروژه‌های دانشجویی معماری:

٩. مقدمات طراحی معماری 2 / محمدعلی عبدالصمدی