مسابقات معماری

8/8/88؛ روز برنزین ما 

Architectural Competitions
Our Bronze Day; 88/8/8

نتایج مسابقه طراحی ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان اعلام شد:

þ رتبه اول: کوروش حاجی‌زاده
þ رتبه دوم: علی اندجی گرمارودی
þ رتبه سوم: جعفر بزاز / کمال یوسف‌پور
þ رتبه چهارم: سیدعباس قیومی
þ رتبه پنجم: آرمان هادی لو
þ رتبه ششم: نظام‌الدین عنبری روزبهانی
þ رتبه هفتم: حمید رفیعی
þ رتبه هشتم: بهمن عظیمی
þ رتبه نهم: علیرضا یکتا
þ رتبه دهم: نیما مکاری


مسابقه طراحی ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان
طرح رتبه سوم / جعفر بزاز، کمال یوسفپور

هیأت داوران اعلام‌شده در فراخوان که ظاهرا در نهایت به چهار نفر تقلیل یافته است:
þ دکتر علی غفاری
þ دکتر محمود گلابچی
þ دکتر حسین سلطان‌زاده
þ دکتر ایرج شهروز تهرانی
þ دکتر حریری
þ مهندس فرهاد احمدی

جان کلام اینکه، روز خاص تقویم امسال، یعنی 8/8/88، برای ما (جعفر بزاز / کمال یوسف‌پور) روز بسیار خوبی بود؛ روزی برنزین!موضوعات: