آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 1٢

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 12

þ مقدمات طراحی معماری 2
þ دانشجو: ماهرخ بی‌مثل
þ گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
þ مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری
þ نیمسال دوم سال‌تحصیلی 88-1387

پروژه 1: طراحی یک رستوران شهری

 

پروژه 2: طراحی یک نمایشگاه معماری

_________________________________________

þ بخش پیشین پروژه‌های دانشجویی معماری:

١١. مقدمات طراحی معماری 2 / درنا حسین‌زاده