معماری جهان

دانستنی‎های معماری جهان ـ 17

Architecture of the World
Knowables of World’s Architecture - 17

o آیا می‌دانید آرشیتکتونن (Architectonen) چیست؟
þ آرشیتکتونن عنوان ترکیب‌های حجمی کازیمیر ماله‌ویچ (Kazimir Malevich)، نقاش روسی پایه‌گذار جنبش سوپرماتیسم (Suprematism)، است که نوعی تحقیق در فضا و ایجاد رابطه‌ای مجرد با حجم‌ها، سطوح و فضاهای مختلف بودند، بی‌آنکه هدف بیان شی بخصوصی باشد.

o آیا می‌دانید برای نخستین بار، چه کسی و در کدام ساختمان مهم از دیوارهای پرده‌ای شیشه‌ای (Glass Curtain Wall) استفاده کرد؟
þ والتر گروپیوس (Walter Gropius) در کارخانه فاگوس (Fagus Factory) (١٩١١-١٩١٣)؛ او به جای قاب‌‌بندی سطوح شیشه‌ای در داخل دیوارهای سنگین، از دیوارهای غیرباربر سراسر شیشه‌ای استفاده کرد که به شکل پوسته بیرونی شفاف و شناور، از سازه باربر داخلی بنا آویخته می‌شدند و ستون‌های باربر پشت شیشه‌ها قرار می‌گرفتند. همچنین برای تاکید بیشتر بر حالت غشایی دیوار، نمای شیشه‌ای به پیوستگی ادامه می‌یافت و در گوشه‌های بنا، ستونی دیده نمی‌شد.

o آیا می‌دانید فرانک لویدرایت (Frank Lloyd Wright) برای تبیین ویژگی‌های بنیادی معماری ارگانـیک (Organic Architecture)، از چه تمثیلی استفاده ‌کرده است؟
þ درخت؛ موجودیتی که در عین برخورداری از نظم و اصالت، دارای قابلیت رشد و دگرگونی نیز است.

o آیا می‌دانید هدف لوکوربوزیه (Le Corbusier) از طرح این ایده چه بود؟
«خانه ماشینی برای زندگی است، همان‌گونه که اتومبیل ماشینی برای حرکت است.»
þ تاکید بر دست‌یابی به فرایندی مبتنی بر یک برنامه مشخص، دقیق، منطقی و هدف‌مند، برای خانه‌سازی، همانند فرایند طراحی و ساخت تولیدات صنعتی، از قبیل اتومبیل، کشتی و هواپیما.

o آیا می‌دانید این سخن از کیست؟
«من نمی‌توانم هر هفته یک معماری نو اختراع کنم.»
þ میس ونده‌رو (Mies van der Rohe)