آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 13

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 13

þ مقدمات طراحی معماری 2
þ دانشجو: امین چوبانی
þ گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
þ مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری
þ نیمسال تابستان سال‌تحصیلی 88-1387

طراحی یک رستوران شهری

 

_________________________________________

þ بخش پیشین پروژه‌های دانشجویی معماری:

١٢. مقدمات طراحی معماری 2 / ماهرخ بی‌مثل