طراحی معماری

خانه‌های معاصر جهان ـ 5

Architectural Design
Contemporary Houses of the World - 5

þ خانه بطری کلاین
þ موقعیت: Mornington Peninsula، نزدیک ملبورن، استرالیا
þ معمار: McBride Charles Ryan
þ زیربنا: 258 متر مربع
þ عکس: John Gollings

خانه حاضر، همان‌گونه که از نام آن پیداست، بر مبنای منطق ساختاری پیدایش فرم توپولوژیک بطری کلاین )Klein Bottle(، یکی از فرم‌های شناخته‌شده ریاضیات توپولوژی )Toplogy( که مرز مشخصی میان وجوه درونی و بیرونی آن وجود ندارد، شکل گرفته است و در واقع، نسخه اریگامی )Origami( بطری کلاین محسوب می‌شود.

خانه بطری کلاین که در یک زمین شیب‌دار ساخته شده است، با پوسته چین و تاب‌خورده‌‌اش، حول یک حیاط مرکزی می‌گردد و یک پله شکوه‌مند، تمام سطوح و فضاهای داخلی آن را به هم وصل می‌کند.