آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 14

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 14

þ مقدمات طراحی معماری 2
þ دانشجو: ندا حسین‌زاد نامی
þ گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
þ مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری
þ نیمسال اول سال‌تحصیلی 88-1387

طراحی یک نمایشگاه معماری  

_________________________________________

þ بخش پیشین پروژه‌های دانشجویی معماری:

١٣. مقدمات طراحی معماری 2 / امین چوبانی