آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 15

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 15

þ مقدمات طراحی معماری 2
þ دانشجو: سعید وحدانی‌پور
þ گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
þ مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری
þ نیمسال دوم سال‌تحصیلی 88-1387

طراحی یک رستوران شهری  

_________________________________________

þ بخش پیشین پروژه‌های دانشجویی معماری:

14. مقدمات طراحی معماری 2 / ندا حسین‌زاد نامی