معماری ایران

دانستنی‎های معماری دوره اسلامی ایران ـ 3

Iranian Architecture
Knowables of Iranian Islamic Architecture - 3

o آیا می‌دانید ایوان منتهی به گنبدخانه (ترکیب گنبدخانه با ایوان اصلی)، از کدام دوره‌ در معماری ایران پدیدار شد؟
þ دوره سلجوقی

o آیا می‌دانید نخستین مسجدی که به مسجد چهارایوانی گنبددار تبدیل شد، کدام است؟
þ مسجد جامع اصفهان

o آیا می‌دانید زیباترین منارهای زوجی ایران متعلق به کدام دوره‌ و بناها هستند؟
þ دوره صفویه؛ مسجد امام و مدرسه چهارباغ اصفهان

o آیا می‌دانید استفاده از کاشی در معماری ایران، برای تزیین بناها، از چه دوره‌ای آغاز شد و در چه دورانی به اوج رسید؟
þ کاربرد کاشی، از دوره سلجوقی آغاز شد و در طی قرون متمادی، به ویژه در عهد تیموری و صفوی، به اوج خود رسید.

o آیا می‌دانید نخستین رنگ‌هایی که در آثار معماری دوره اسلامی ایران به کار گرفته شده‌اند، کدام‌اند؟
þ فیروزه‌ای و لاجوردی