آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 16

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 16

þ مقدمات طراحی معماری 2
þ دانشجو: پریسا قرشی‌زاده
þ گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
þ مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری
þ نیمسال دوم سال‌تحصیلی 88-1387

طراحی یک نمایشگاه معماری  

_________________________________________

þ بخش پیشین پروژه‌های دانشجویی معماری:

15. مقدمات طراحی معماری 2 / سعید وحدانی‌پور