آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 17

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 17

þ مقدمات طراحی معماری 2
þ دانشجو: پریسا یوسفی
þ گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
þ مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری
þ نیمسال اول سال‌تحصیلی 8٩-138٨

پروژه ١: طراحی یک نمایشگاه معماری  

 

پروژه ٢: طراحی یک رستوران شهری

_________________________________________

þ بخش پیشین پروژه‌های دانشجویی معماری:

16. مقدمات طراحی معماری 2 / پریسا قرشی‌زاده