آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 18

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 18

þ مقدمات طراحی معماری 2
þ دانشجو: غزاله ولیزاده
þ گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
þ مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری
þ نیمسال اول سال‌تحصیلی 89-1388

پروژه 1: طراحی یک نمایشگاه معماری

 

پروژه 2: طراحی یک رستوران شهری

_________________________________________

þ بخش پیشین پروژه‌های دانشجویی معماری:

1٧. مقدمات طراحی معماری 2 / پریسا یوسفی