معماری جهان

معماری معاصر هلند ـ 5

Architecture of the World
Dutch Contemporary Architecture - 5

þ خانه‌های‌ مانع صوت 
þ موقعیت: Dipendaal در Hilversum
þ معمار: VHP از هلند
þ زیربنا: 2484 متر مربع (هر خانه 207 متر مربع)
þ هزینه ساخت: 29/3 میلیون یورو
þ تاریخ شروع پروژه: 1997
þ تاریخ پایان ساخت: 2001

خانه‌های مانع صوت، 12 خانه‌ ردیفی تکرار شونده هستند که بخشی از یک خاکریز مانع صوت را در کنار یک جاده فرعی از Dipendaal، یک منطقه مسکونی اختصاصی در جنگل Hilversum، تشکیل می‌دهند و برخی آنها را به خاطر فرم ویژه و تک پنجره بزرگ فوقانی‌شان، به سیکلاپ‌ها یا غول‌های یک‌چشم تشبیه کرده‌اند.

زیربنای هر خانه 207 متر مربع است که 87 متر مربع آن به طبقه همکف و 120 متر مربع آن به طبقه اول اختصاص دارد. پیش‌آمدگی قابل ملاحظه طبقه اول، این امکان را فراهم می‌آورد که ماشین‌ها در زیر آن پارک کنند.

نمای خانه‌ها نسبت به خانه‌های همسایه زاویه پیدا کرده است و در نتیجه پنجره‌های بزرگ طبقه اول آنها، دید کامل ساکنان هر خانه را به دنیای بیرون، بدون ایجاد مزاحمت در فعالیت‌های همسایگان، تامین می‌کنند.