آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ ٢٠

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 20

þ مقدمات طراحی معماری 2
þ دانشجو: خزر فرشباف
þ گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
þ مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری
þ نیمسال اول سال‌تحصیلی 89-1388

پروژه 1: طراحی یک نمایشگاه معماری

 

پروژه 2: طراحی یک رستوران شهری

_________________________________________

þ بخش پیشین پروژه‌های دانشجویی معماری:

١٩. مقدمات طراحی معماری 2 / شهین حسن‌زاده