آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ ٢١

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 21

þ طرح معماری 1
þ دانشجو: زهرا گلچین احمدی
þ گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
þ مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری
þ نیمسال دوم سال‌تحصیلی 89-1388

پروژه ١: طراحی یک آپارتمان مسکونی

 

پروژه 2: طراحی یک خانه فرهنگ

_________________________________________

þ بخش پیشین پروژه‌های دانشجویی معماری:

٢٠. مقدمات طراحی معماری 2 / خزر فرشباف