آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ ٢٢

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 22

þ آشنایی با طراحی معماری
þ دانشجو: مهناز قلیزاده
þ گروه معماری موسسه آموزش عالی سراج تبریز
þ مقطع کاردانی رشته معماری
þ نیمسال دوم سال‌تحصیلی 89-1388

طراحی یک ویلا

_________________________________________

þ بخش پیشین پروژه‌های دانشجویی معماری:

٢١. طرح معماری 1 / زهرا گلچین احمدی