آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ ٢4

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 24

þ آشنایی با طراحی معماری
þ دانشجو: آیدین قلیزاده
þ گروه معماری موسسه آموزش عالی سراج تبریز
þ مقطع کاردانی رشته معماری
þ نیمسال دوم سال‌تحصیلی 89-1388

طراحی یک ویلا


_________________________________________

þ بخش پیشین پروژه‌های دانشجویی معماری:

٢٣. آشنایی با طراحی معماری / حامد جلیلی اصل