آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ ٢5

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 25

þ مقدمات طراحی معماری ٢
þ دانشجو: ابراهیم ولیوند (دانشجوی مهمان از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب)
þ گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
þ مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری
þ نیمسال تابستان سال‌تحصیلی 89-1388

طراحی یک رستوران شهری


_________________________________________

þ بخش پیشین پروژه‌های دانشجویی معماری:

٢4. آشنایی با طراحی معماری / آیدین قلیزاده