آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ ٢6

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 26

þ طرح معماری 1
þ دانشجو: پریسا یوسفی
þ گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
þ مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری
þ نیمسال دوم سال‌تحصیلی 89-1388

پروژه ١: طراحی یک آپارتمان مسکونیپروژه 2: طراحی یک خانه فرهنگ

_________________________________________

þ بخش پیشین پروژه‌های دانشجویی معماری:

٢5. مقدمات طراحی معماری 2 / ابراهیم ولیوند