آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ ٢٧

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 27

þ طرح معماری 1
þ دانشجو: خزر فرشباف
þ گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
þ مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری
þ نیمسال دوم سال‌تحصیلی 89-1388

طراحی یک خانه فرهنگ


_________________________________________

þ بخش پیشین پروژه‌های دانشجویی معماری:

٢6. طرح معماری 1 / پریسا یوسفی