آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ ٢٨

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 28

þ طراحی معماری ٢
þ دانشجو: عبداله سلمانی
þ گروه معماری موسسه آموزش عالی سراج تبریز
þ مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته معماری
þ نیمسال اول سال‌تحصیلی ٩٠-138٩

طراحی یک هنرستان هنرهای تجسمی


_________________________________________

þ بخش پیشین پروژه‌های دانشجویی معماری:

٢٧. طرح معماری 1 / خزر فرشباف