آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ ٢٩

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 29

þ طراحی معماری ٢
þ دانشجو: عادل اسدی
þ گروه معماری موسسه آموزش عالی سراج تبریز
þ مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته معماری
þ نیمسال اول سال‌تحصیلی ٩٠-138٩

طراحی یک هنرستان هنرهای تجسمی


_________________________________________

þ بخش پیشین پروژه‌های دانشجویی معماری:

٢٨. طراحی معماری 2 / عبداله سلمانی