آموزش معماری

پایان‌نامه‌های معماری ـ 7

Architectural Education
Diploma Projects of Architecture - 7

þ طراحی استانداری البرز
þ دانشجو: حسین فیوج 
þ گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
þ طرح نهایی مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تکنولوژی معماری
þ نیمسال دوم سال‌تحصیلی 90-1389