آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ ٣٠

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 30

þ طراحی معماری ٢
þ دانشجو: سالار صائمی
þ گروه معماری موسسه آموزش عالی سراج تبریز
þ مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته معماری
þ نیمسال اول سال‌تحصیلی ٩٠-138٩

طراحی یک هنرستان هنرهای تجسمی


_________________________________________

þ بخش پیشین پروژه‌های دانشجویی معماری:

٢٩. طراحی معماری 2 / عادل اسدی