حاشیه معماری

معماری در آیینه کاریکاتور ـ ٣

Margin of Architecture
Architectural Caricatures - 3

þ فرم معماری، همواره در معرض تاثیرات عوامل مختلف اقلیمی، فرهنگی، نکنولوژیک، اجتماعی و نیز نیازهای انسانی است.

Hellman, Louis. 2002: Architecture A to Z: A Rough Guide. Academy Press.  p. 4 ©