آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ ٣١

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 31

þ طراحی معماری ٢
þ دانشجو: مریم برغندان
þ گروه معماری موسسه آموزش عالی سراج تبریز
þ مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته معماری
þ نیمسال اول سال‌تحصیلی ٩٠-138٩

طراحی یک هنرستان هنرهای تجسمی


 

 

 

_________________________________________

þ بخش پیشین پروژه‌های دانشجویی معماری:

٣٠. طراحی معماری 2 / سالار صائمی