آموزش معماری

واژگان متن‌های معماری ـ 10

Architectural Education
Vocabulary of Architectural Texts - 10

o Articulation    
þ مفصل‌بندی

o Assembly Room
þ اتاق گردهمایی

o Band
þ نوار تزیینی افقی (روی دیوار یا ستون)

o Banding
þ بندکشی (تقسیمات افقی یک ستون یا دیوار)

o Bidding
þ مناقصه


o Cantilever
þ طره (عضو سازه‌ای بیرون‌آمده نسبت به تکیه‌گاه، دیوار یا ستون)

o Concave
þ کاو، مقعر

o Convex
þ کوژ، محدب

o Lattice Structure
þ سازه مشبک

o Membrane Structure
þ سازه غشایی

o Pneumatic Structure
þ سازه بادی

o Pole Structure
þ سازه شمعی

o Space Frame
þ سازه فضایی

o Tensile Structure
þ سازه کششی

o Tube Structure
þ سازه لوله‌ای